Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REP Recruitment B.V.

1. Algemene bepalingen

Art. 1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REP Recruitment BV, hierna te noemen REP, op het gebied van werving & selectie, executive search, organisatie- en psychologisch onderzoek, Interim Management, training, loopbaanbegeleiding en outplacement. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere overeenkomsten met REP.

Art. 1.2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig voor zover zij door REP schriftelijk zijn bevestigd. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden van REP en algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zullen uitsluitend de algemene voorwaarden van REP van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel is overeengekomen en door twee hiertoe bevoegde medewerkers van REP is bevestigd.

Art. 1.3
Op alle betrekkingen tussen REP, opdrachtgever en kandidaten is de Nederlandse wetgeving van toepassing.


2. Offertes en opdrachten

Art. 2.1
Alle aanbiedingen en offertes van REP zijn vrijblijvend.

Art. 2.2
REP bevestigt verstrekte opdrachten schriftelijk aan de opdrachtgever. De bevestiging bevat een beschrijving van de opdracht, de te hanteren werkwijze, het ingeschatte tijdsverloop, het honorarium en de wijze van factureren.

Art. 2.3
De bevestiging wordt aan de opdrachtgever in tweevoud ter hand gesteld. Goedkeuring door de opdrachtgever blijkt uit ondertekening van de bevestiging, dan wel uit gedragingen van de opdrachtgever waaruit goedkeuring blijkt.

Art. 2.4
Additionele kosten voor bijvoorbeeld advertenties, reizen, verblijf en onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, doch uitsluitend voorzover de opdrachtgever deze kosten vooraf heeft goedgekeurd.

Art. 2.5
De in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


3. Werving en selectie, executive search

Art. 3.1
Een opdracht voor werving & selectie of executive search vangt aan op de datum vermeld in de opdrachtvestiging. Opdrachten worden alleen op basis van exclusiviteit uitgevoerd.

Art. 3.2
REP factureert bij het aangaan van een opdracht op het gebied van werving & selectie conform het onderstaande betalingsmodel;

-> 1⁄3 van de verwachte totale fee bij aanvang, met een minimum van € 3.500.

-> 1⁄3 van de verwachte totale fee bij acceptatie door opdrachtgever van de door REP gepresenteerde kandida(a)t(en).

-> Bij afronding van de opdracht vindt de eindafrekening plaats waarbij de totale fee minus de 2 reeds gefactureerde voorschotten in rekening worden gebracht. REP factureert bij het aangaan van een opdracht op het gebied van executive search conform het onderstaande betalingsmodel:

-> 1⁄2 van de verwachte totale fee bij aanvang, met een minimum van € 7.500

-> Bij afronding van de opdracht vindt de eindafrekening plaats waarbij de totale fee minus het reeds gefactureerde voorschot in rekening wordt gebracht.

Art. 3.3
Presentatie van kandidaten aan de opdrachtgever vindt naar beste inzicht en vermogen plaats, waarbij REP er van uitgaat dat inlichtingen verstrekt door kandidaten of referenten juist zijn.

Art. 3.4
Het inwinnen van referenties over kandidaten door REP of opdrachtgever geschiedt uitsluitend met instemming van de kandidaat.

Art. 3.5
Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat is opdrachtgever een honorarium verschuldigd van: 27,5% over het bruto jaarsalaris van de kandidaat indien het een werving en selectie opdracht betreft en 30% over het bruto jaarsalaris van de kandidaat indien het een executive search opdracht betreft. Indien de opdrachtgever meerdere van de door REP gepresenteerde kandidaten aanneemt, is opdrachtgever voor iedere kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.

Art. 3.6
Het honorarium wordt berekend over het bruto jaarsalaris, inclusief alle fiscaal belaste inkomensbestanddelen. Indien het bruto jaarsalaris van de kandidaat afhankelijk is gesteld van te realiseren persoonlijke omzet- of verkoopdoelstellingen, wordt bij de vaststelling van het honorarium uitgegaan van het bruto jaarsalaris dat geldt indien deze doelstellingen worden gerealiseerd. Indien een bedrijfsauto onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden, maar op het moment van indiensttreding de exacte fiscale waarde nog niet vastgesteld kan worden, zal een bedrag van € 3250 opgeteld worden bij het salaris.

Art. 3.7
Een opdracht voor werving & selectie eindigt bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door REP geselecteerde kandidaat.Een opdracht voor executive search eindigt bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door REP geselecteerde kandidaat, danwel indien REP alle in de opdracht omschreven werkzaamheden verricht heeft onafhankelijk van het resultaat.

Art. 3.8
Opdrachtgever is het in artikel 3.5 en 3.6 genoemde honorarium ook verschuldigd als met een door REP voorgedragen en afgewezen kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tot stand komt binnen 24 maanden na presentatie van de kandidaat.

Art. 3.9
In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever blijft deze het volledige verwachtte honorarium verschuldigd welke op dat moment volledig en eenmalig in rekening zal worden gebracht minus de reeds gefactureerde voorschotten.

Art. 3.10
Indien opdrachtgever na de in lid 3.9 genoemde situatie binnen een termijn van 3 maanden dezelfde opdracht wenst voort te zetten zal REP het in artikel 3.2 genoemde facturatie model hanteren waarbij het 1ste voorschot komt te vervallen.

Art. 3.11
In geval van tussentijdse wijzigingen aan het functieprofiel door opdrachtgever behoudt REP zich het recht voor een extra voorschot in rekening te brengen ter hoogte van het 1ste voorschot met een minimum € 3.500.


4. Organisatie- en psychologisch onderzoek, begeleiding, training en outplacement

Art. 4.1
Een opdracht op het gebied van organisatie- of psychologisch onderzoek, persoonlijke begeleiding, training of outplacement vangt aan op het in de opdrachtbevestiging vermelde tijdstip van aanvang.

Art. 4.2
Adviezen en onderzoeksgegevens worden naar beste inzicht en vermogen gepresenteerd. Als uitgangspunt hierbij geldt dat gegevens verstrekt door kandidaten of medewerkers van de opdrachtgever juist zijn. Persoonlijke gegevens van medewerkers en kandidaten worden alleen verstrekt met instemming van betrokkenen.

Art. 4.3
Een opdracht eindigt na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden of na presentatie van de resultaten aan opdrachtgever, medewerker of kandidaat. Opdrachten voor begeleiding of outplacement eindigen na afloop van de overeengekomen periode, of eerder als het gewenste resultaat is bereikt of de kandidaat zich terugtrekt.

Art. 4.4
Bij opdrachten op het gebied van organisatie- en psychologisch onderzoek is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd op het moment dat de opdracht gegeven wordt. De opdrachtgever ontvangt na uitvoering van de werkzaamheden een onderzoeksrapport tenzij een mede-werker of kandidaat geen toestemming geeft voor rapportage van de onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever.

Art. 4.5
Bij opdrachten op het gebied van begeleiding, training of outplacement wordt bij het verstrekken van de opdracht een voorschot in rekening gebracht van 2/3 deel van het overeengekomen honorarium. Facturering van het restbedrag vindt plaats na beëindiging van de opdracht.

Art 4.6
Bij tussentijdse beëindiging van de in artikel 4.5 genoemde opdrachten is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd. Indien de beëindiging plaats vindt na het kennismakingsgesprek met de medewerker, worden alleen bestede uren in rekening gebracht.

Art. 4.7
Opdrachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de (eerste) onderzoeksdag kosteloos worden geannuleerd. Bij een latere annulering worden 10% administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 4.8
urencalculaties worden alle daadwerkelijk besteedde uren, inclusief (maar niet uitsluitend) studie- en reisuren berekent.


5. Betalingsvoorwaarden:

Art. 5.1
Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Uitsluitend betalingen aan REP werken bevrijdend, tenzij anders is overeengekomen. REP behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

Art. 5.2
Reclamaties omtrent facturen moeten uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de factuur schriftelijk bij REP worden ingediend.

Art. 5.3
Indien een factuur van REP niet binnen de gestelde termijn is betaald, is 1,5% rente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij de lopende maand als volle maand geldt. Een ingebrekestelling is niet nodig.

Art. 5.4
Alle kosten van inning, in of buiten rechte (de kosten van rechtskundige bijstand van REP daaronder begrepen) komen voor rekening van de opdrachtgever.


6. Professionaliteit en aansprakelijkheid

Art. 6.1
Medewerkers van REP en opdrachtgevers zijn zowel gedurende als na de beëindiging van een opdracht jegens elkander gehouden tot geheimhouding van alle gegevens of onderzoeksresultaten, waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking partijen schade kan berokkenen

Art. 6.2
Opdrachten worden uitgevoerd met behulp van professionele instrumenten en op een wijze die verwacht mag worden van een professioneel en met normale vakkennis uitgerust bureau. Opdrachten op het gebied van bedrijfspsychologie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van daartoe gekwalificeerde medewerkers.

Art. 6.3
Bij opdrachten op het gebied van werving & selectie en executive search gelden voor REP tevens de algemene gedragsregels.

Art. 6.4
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om verstrekte adviezen al of niet op te volgen, of een gepresenteerde kandidaat al of niet aan te stellen. REP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het al of niet opvolgen van adviezen of onderzoeksresultaten.

Art. 6.5
Van toerekenbare tekortkoming van de zijde van REP is alleen sprake als REP bij de vervulling van haar verplichtingen fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan die een zorgvuldig handelend en met normale vakkennis uitgerust bureau had moeten vermijden, echter uitsluitend voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van REP.

Art. 6.6
Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zoals vermeld in art. 6.6 is de aansprakelijkheid van REP in ieder geval beperkt tot een maximum van € 5.000,- exclusief BTW.

Handelsregister K.v.K. Arnhem nr 09156995

Algemene voorwaarden REP Recruitment B.V. 2007