Privacy Statement

 

REP Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt REP Recruitment over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen.

In dit privacy statement staat beschreven hoe REP Recruitment BV omgaat met uw persoonsgegevens. Door REP Recruitment worden persoonsgegevens verwerkt. REP Recruitment  vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. REP Recruitment is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van REP Recruitment laat u bepaalde gegevens bij REP Recruitment achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, arbeidsvoorwaarden en CV. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar.

WAT DOEN WE VERDER MET UW GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doelen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u hebben ontvangen zoals uw CV. Daarnaast maken wij gebruik van gegevens over uw bezoek aan onze website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan. Als u geïnteresseerd bent om u te willen inschrijven bij REP Recruitment of wanneer u klant wil worden bij REP RECRUITMENT, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als kandidaat inschrijven en/of als klant kunnen accepteren en hoe wij u op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als u kandidaat of klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden. Wij bewaren e-mails en toegestuurde documenten zoals CV’s en motivatiebrieven en bouwen hiervan een dossier op. Het bewaren van de gegevens geschiedt onder meer voor, het uitvoeren van onze dienstverlening, kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe vacature (e-mailing) of over evenementen die door ons worden georganiseerd en welke mogelijk interessant voor u zijn. Het is ook mogelijk dat gegevens worden verwerkt om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze kandidaat en klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening Voor de meting van websitestatistieken verzamelt REP Recruitment anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan REP Recruitment haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. REP Recruitment maakt gebruik van cookies.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. REP Recruitment verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraag u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maak u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN

U gegevens worden door REP Recruitment verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of REP Recruitment hiertoe verplicht wordt door de wet.

In het kader van onze dienstverlening worden CV’s van kandidaten gedeeld met onze opdrachtgevers. Wij zullen CV’s van kandidaten alleen met opdrachtgevers delen ná voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokken kandidaat.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. REP Recruitment draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze Data Protection Officer (DPO) Jacqueline van der Geest, privacy@rep-recruitment.com